Privātuma politika

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis: SIA 3D AD, reģ. Nr. 40203213923 juridiskā adrese: Mēness iela 7-17a, Rīga, LV-1013, faktiskā adrese: Mēness iela 7-17a, Rīga, LV-1013.
Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: e-pasts: 3D-AD@3DADstudio.com, tālrunis: +371 28344375
Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu faktiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.
SIA 3D AD (turpmāk tekstā-Mēs, Mūs, Mums, Mūsu) apņemas apstrādāt Jūsu personas datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem datu apstrādes pamatiem:

 • iegūta Jūsu piekrišana
 • Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai - lai realizētu starp Mums pastāvošās saistības vai noslēgto līgumu, vai no likuma izrietošas Mūsu leģitīmās intereses
 • līguma noslēgšanai un tā izpildes nodrošināšanai
 • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei - lai izpildītu Mums saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Mūsu nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki
Lai identificētu Jūs kā pakalpojuma saņēmēju, izrakstītu rēķinu, un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.
Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar Mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, Mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus - vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.
Personas datu glabāšanas laiks
Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana
Pēc pieprasījuma Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta
Mēs galvenokārt apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, izņemot gadījumus, kad ar sīkfailu starpniecību veicam Personas datu apstrādi.

Bērni
Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgām personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, Mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.
Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi.
Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

 1. piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi
 2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus
 3. atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei
 4. ierobežot savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus
 5. pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība)
 6. vērsties Datu valsts inspekcijā

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot iesniegumu klātienē mūsu birojā: SIA 3D AD, Mēness iela 7-17a, Rīgā, LV-1013, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Jūsu drošības dēļ, lūgums saglabāt šo privātuma politikas aprakstu ar apliecinošu datumu. Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.